technotex

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Technotex s.r.o. zo sídlom Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36622877 IČ DPH: SK2021772423, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro, vl.č. 8866/S (ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) vzniknuté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Cez internetový obchod je možné objednať tovar, pri ktorom je uvedená cena.
Objednávanie tovaru kupujúci realizuje nasledovne:

Prvý krok:
Výber tovaru a vloženie do košíka tlačítkom: Pridať do košíka.
Druhý krok:
V druhom kroku kupujúci uvedie pravdivé fakturačné a kontaktné údaje, na základe ktorých bude vystavený daňový doklad a doručený tovar.
V tomto kroku kupujúci vyberá aj spôsob dopravy a platby.
Tretí krok:
Rekapitulácia, kde si kupujúci skontroluje fakturačnú adresu, adresu dodania, druh a počet objednávaného tovaru, cenu za tovar po položkách a celkovo vrátane dopravy.
Kliknutím na tlačítko: Potvrdiť objednávku, kupujúci odošle objednávku na email predávajúceho. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od jej odoslania.

2. Potvrdenie objednávky

Predávajúci na základe prijatej objednávky elektronickou formou, zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na uvedený email. Potvrdenie objednávky obsahuje zoznam objednávaného tovaru po položkách v cene s DPH a celkovú cenu s DPH vrátane dopravných nákladov. Potvrdenie objednávky obsahuje aj termín predpokladanej dodávky.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je uvádzaná pri každom tovare s DPH. Cenu objednávaného tovaru si môže kupujúci priebežne kontrolovať v obsahu nákupného košíka.
Celková cena nakupovaného tovaru je uvedená v potvrdení objednávky a zahŕňa aj prípadné dopravné náklady.

4. Formy úhrady kúpnej ceny tovaru

Úhrada kúpnej ceny tovaru môže byť realizovaná:
a) dobierkou pri zaslaní tovaru na adresu uvedenú kupujúcim: platba v hotovosti (faktúra je obsahom balíka)
b) prevodom: úhrada faktúry pred dodaním tovaru na účet predávajúceho

5. Preprava a dodanie tovaru

Tovar je posielaný na adresu kupujúceho kuriérom prepravnej spoločnosti.
Štandardná doba dodania tovaru je 1-3 pracovné dni.
V prípade, že tovar nie je na sklade, predávajúci bude kupujúceho informovať o predpokladanom dodacom termíne.

6. Reklamácie

Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade poškodenia musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. Ak je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.
Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru voči faktúre. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, kupujúci túto skutočnosť ohlási bezodkladne predávajúcemu. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
Všetky obrázky pridelené jednotlivým tovarovým položkám na internetových stránkach majú len informatívny charakter a môžu sa odlišovať od skutočného prevedenia, ktoré použije výrobca. 

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS, na ktorych sa môže spotrebiteľ obrátiť:
http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení zašle kupujúci predávajúcemu emailom, alebo poštou. Kupujúci je povinný zaslať alebo doručiť tovar predávajúcemu v kompletnom nepoužitom a nepoškodenom stave. V prípade úhrady kúpnej ceny tovaru, alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa nasledovnom v rozsahu:
a) v prípade, že kupujúci je občanom - fyzickou osobou: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
b) v prípade, že kupujúci je podnikateľom fyzickou osobou alebo právnickou osobou: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ pre DPH, číslo telefónu, e-mailovú adresu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.
Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie.

Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Záverečné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

 • AMF Reece
 • Avery Dennison
 • Battistella
 • Bieffe
 • Brother
 • BS
 • Bullmer
 • Cerliani
 • CF
 • Comel
 • Dayang
 • Dürkopp-Adler
 • Eastman
 • Efka
 • Fiskars
 • Garudan
 • Global
 • Golden Eagle
 • Groz-Beckert
 • Hirose
 • Hoogs
 • Jack
 • Janome
 • Japsew
 • Juki
 • KAI
 • Kansai Special
 • Kessler
 • KM
 • Koban
 • Kuris
 • Lewis
 • Maier Unitas
 • Matsuya
 • Mauser Spezial
 • Minerva
 • Mitchells
 • Mitsubishi
 • Mundial
 • Necchi
 • Organ
 • Pegasus
 • Pfaff
 • Racing
 • Rapid
 • Rasor
 • Rimoldi
 • Robuso
 • Schmetz
 • Singer
 • Siruba
 • Stirovap
 • Suisei
 • Su Lee
 • SunStar
 • Suprena
 • Textima
 • Towa
 • Toyota
 • Union Special
 • Veit
 • Veritas
 • Vibromat
 • Vomatex
 • Yamato
 • Yao Han

pracujeme